DAŇOVÁ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ
VYPRACUJEME
ZAJISTÍME
SLOVNÍČEK POJMŮ
A
Agregátní nabídka je souhrn množství všech výrobků a služeb nabízených k prodeji na trhu v celé ekonomice
Agregátní poptávka je souhrn poptávky všech subjektů v ekonomice po celkovém množství výrobků a služeb
Akcept písemné přijetí směnky cizím směnečníkem. Podpisem se zavazuje zaplatit směnečnou částku a stává se dlužníkem
Akcie cenný papír, který dokládá vlastnictví jako podíl na kapitálu akciové společnosti
Akcionář majitel akcie, podílník
Akciová společnost je typ obchodní společnosti, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě.
Aktiva souhrnné označení majetku určitého podniku, společnosti
Audit podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy nezávislou osobou. Nejčastěji jde o prověření účetnictví a finančního a daňového hospodaření firmy
Auditor veřejný znalec, který je zaregistrovaný u příslušného, zákonem stanoveného orgánu. Musí předem složit předepsané kvalifikační zkoušky.
B
Banka centrální je vrcholná instituce ustanovená vládou, která je zodpovědná za řízení peněžního oběhu v zemi, tj. za vydávání peněz, dozor nad činností obchodních bank, banka vlády apod.
Banky obchodní zprostředkovávají platební styk, poskytují úvěry a poskytují různé bankovní služby. Jejich cílem je dosažení zisku
Bezhotovostní platba provedení bankovní operace prostřednictvím peněžního ústavu z účtu plátce na účet příjemce bez použití hotových peněz
Bonita Schopnost podniku plnit všechny závazky. Je vyjádřením pověsti podniku a kvality jeho platební schopnosti
Burza cenných papírů místo, kde se střetává poptávka po cenných papírech s jejich nabídkou. Tím se vytváří cena obchodovatelného cenného papíru, která se nazývá kurz cenného papíru
C
Cash - flow přehled o peněžních tocích. Vyjadřuje reálný pohyb peněz v podniku. Je to rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků firmy. Je rozborem položky peněžní prostředky uvedené v rozvaze
Celní sazba zatížení zboží podléhajícího clu při dovozu nebo vývozu. Je stanovena buď jako procento z hodnoty zboží nebo za jednotku hmotnosti zboží
Cena Peněžní vyjádření hodnoty zboží
Cenný papír je listina, která představuje nějaký právní nárok toho, kdo tuto listinu vlastní, vůči tomu, kdo je z listiny zavázán. Cennými papíry jsou akcie, dluhopisy, směnky, pokladniční poukázky apod.
Clo dávka vybíraná státem při přechodu zboží přes celní hranici při dovozu nebo vývozu. V praxi však převažují dovozní cla, vývozní nebývají v takové míře stanovována
Cyklická nezaměstnanost je druh nezaměstnanosti, která vzniká v důsledku poklesu ekonomiky
D
Daň zákonem stanovená povinná a nenávratná platba, kterou stát vymáhá od různých subjektů, tj. podniků, domácností, organizací, jednotlivců
Daň dědická a darovací Platí ji poplatníci v případě, že nastanou rozhodné události (dědictví, přijetí daru)
Daň z přidané hodnoty Zkráceně DPH. Je to nepřímá daň, která se vybírá při prodeji zboží a služeb a je uvalená na vyrobenou přidanou hodnotu
Daň z příjmu Přímá daň placená fyzickými i právnickými osobami ze závislé činnosti (zaměstnání) a z ostatních příjmů nebo z podnikatelské činnosti
Daň z nemovitostí Daň, kterou platí vlastníci pozemků, staveb a budov
Daň silniční Platí ji poplatníci, kteří používají motorová vozidla pro výdělečnou činnost (k podnikání)
Daň spotřební Odvádějí ji výrobci vybraných výrobků jejichž spotřebu chce stát omezit (uhlovodíková paliva a maziva, líh a lihoviny, tabákové výrobky, pivo, víno )
Daňové identifikační číslo DIČ. Číslo, které je přidělené každému plátci daně v ČR
Deficit Schodek. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)
Deflace Všeobecný pokles celkové cenové hladiny (opak inflace)
Depreciace Znehodnocení. V měnové oblasti znamená znehodnocení měny, tj. snížení jejího kurzu.
Deprese Hluboký dlouhotrvající nepříznivý stav v hospodářství země charakterizovaný stagnací celkové produkce, vysokou nezaměstnaností, sníženou investiční činností, bankroty firem a celkový pokles ekonomické aktivity
Devizová politika Součást monetární politiky centrální banky, která svými opatřeními reguluje ekonomické vztahy se zahraničím
Devizové rezervy Souhrn prostředků, které drží centrální banka a které slouží jako rezervní fond pro vyrovnávání závazků se zahraničními věřiteli
Diskontní sazba Úroková sazba, za kterou půjčuje ústřední banka peníze obchodním bankám
Dividenda Podíl na zisku akciové společnosti připadající na jednu akcii
Dluh Povinnost jedné osoby (dlužníka) plnit pohledávku vůči osobě druhé
Dluhopis Cenný papír, kdy jeho majitel má právo požadovat vyplácení dlužné částky včetně úroku a emitent (ten kdo ho vydal) má povinnost tyto závazky splnit
Dlužník Subjekt, kterému byl poskytnut úvěr. Tímto mu vznikl závazek tento úvěr splatit spolu s úroky
Dodací podmínky jsou důležitou součástí smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Upravují náležitosti dodávky zboží
Dotace Příspěvek ze státního rozpočtu
Dovoz Nákup výrobků a služeb v zahraničí, které jsou dovážené do mateřské země
Družstvo Společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání. Musí mít nejméně 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby. Za nesplnění svých závazků ručí celým svým majetkem.
Důchod Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta
Důchod Peněžní příjem lidí neschopných práce pro invaliditu nebo stáří
E
Ekonomický růst Růst hospodářského potenciálu země. Vyjadřuje se jako přírůstek reálného hrubého domácího produktu
Ekonomie Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb
Ekonomika Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu)
Emise Vydání nových peněz, cenných papírů, poštovních známek. Emisi peněz provádí centrální banka, u ostatních cenných papírů i jiné peněžní ústavy
Emitent Výstavce směnky (dlužník), který se zavazuje, že zaplatí věřiteli stanovenou částku Evropská banka pro obnovu a rozvoj
Instituce, která je založená s cílem podpořit především soukromé podnikání v zemích střední a východní Evropy. Sídlem banky je Londýn.
Evropská unie Největší evropské integrační seskupení, které vzniklo sloučením: Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii
Export Vývoz, prodej statků a služeb do zahraničí
Externality Vedlejší účinky ekonomických činností, které se obvykle nezapočítávají ani do nákladů ani do výnosů. Rozlišujeme pozitivní externality a negativní.
F
Faktura Doklad, v níž dodavatel vyjadřuje svůj peněžní nárok vůči odběrateli za dodané zboží nebo poskytnuté služby
Finální produkt Hotový výrobek nebo služba určená pro konečného uživatele.
Firma Název, kterým se označuje určitý podnikatelský subjekt, aby se odlišil od jiných organizací Fiskální politika
Fiskální politika je politika zaměřená na ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů. Hlavním nástrojem je státní rozpočet.
Frikční nezaměstnanost Druh nezaměstnanosti, který vzniká v důsledku přirozeného pohybu lidí. Bývá krátkodobého charakteru.
Fúze Spojení společností s cílem zvýšit efektivnost podnikání, obvykle u akciových společností.
G
Goodwill Dobrá pověst firmy nebo zboží na trhu. Zakládá důvěru zákazníků k firmě a ochotu při uzavírání smluv. Je formou nehmotného kapitálu a zvyšuje tržní cenu firmy.
H
Hospodářská politika Politika vlády v rámci celého hospodářství. Konkrétní pravidla a opatření, kterými vláda řídí, reguluje nebo usměrňuje vývoj hospodářství.
Hotové peníze Peníze ve formě papírových peněz a mincí
Hrubý domácí produkt je základním měřítkem ekonomické aktivity země. Je to celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období na území daného státu ať již tuzemskými občany nebo podniky nebo zahraničními (výrobními faktory bez ohledu na jejich národní příslušnost).
Hrubý národní produkt je celková peněžní hodnota finálních statků a služeb vyrobených během určitého období domácími výrobními faktory (občany dané země v tuzemsku i v zahraničí). Je to součet peněžní hodnoty spotřeby, investic, vládních nákupů statků a služeb, a čistých vývozů.
Hypotéka Zástavní právo na nemovitost při poskytnutí půjčky. Je to forma zajištění úvěru
I
Identifikační číslo organizace IČO. Přiděluje ho živnostenský úřad nebo rejstříkový soud podnikatelským subjektům
Import Nákup statků, služeb a nehmotných práv v zahraničí pro potřebu vlastní země
Inflace jeden ze základních makroekonomických ukazatelů. Je projevem nerovnováhy v ekonomice a znamená vzestup celkové cenové hladiny
Investice Tok výdajů, jehož cílem je zvýšit nebo udržet kapitálovou zásobu.
Investiční fond Je subjektem kolektivního investování. Má vždy formu akciové společnosti.Vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Shromažďuje peněžní prostředky vydáváním akcií Jistina Dlužní částka, která se musí splatit
K
Kalkulace Obecně znamená jakýkoli výpočet. V hospodářské praxi se jí rozumí zjištění nákladů na jednotku výroby, tzv. kalkulační jednici
Kapitál Jeden ze základních výrobních činitelů Komplement Výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem. Jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání)
Konkurence Hospodářská soutěž mezi výrobci zboží nebo mezi spotřebiteli
Kreditní karta Platební karta, která umožňuje klientovi, aby převáděl svůj účet do minusového zůstatku a tím čerpal od peněžního ústavu úvěr
Kurz cenného papíru Cena, za kterou se cenný papír (zejména akcie) prodává a kupuje na burze
Kurz měnový Cena měnové jednotky země vyjádřená v měnových jednotkách jiné země
L
Leasing Forma pronájmu za pevně sjednané měsíční nájemné a úrok s pevně stanovenou lhůtou.
Licence Právo k využívání nehmotného vlastnictví. Předmětem tohoto práva bývají patenty, vynálezy, ochranné známky.
Likvidace
1.Vyřízení, vyrovnání, vyúčtování např. dluhu nebo pojistné události
2. Zrušení firmy
Likvidita Schopnost podniku nebo dlužníka okamžitě hradit závazky z peněžních prostředků nebo jiných aktiv
Lombardní úvěr Úvěr zajištěný zástavou movité věci, zpravidla cenných papírů, někdy též drahých kovů nebo zboží
M
Makroekonomická rovnováha taková úroveň v ekonomice, kdy agregátní nabídka se rovná agregátní poptávce
Makroekonomie Ekonomická teorie, která zkoumá ekonomiku jako celek. Zajímá se o hospodářskou rovnováhu a růst, inflaci a nezaměstnanost, měnový kurz apod.
Marketing Koncepce řízení podniku směřující k dosažení podnikových cílů (obvykle zisku)
Management Teorie a praxe řízení podniku
Meziprodukt Produkt, který je výsledkem činnosti jednoho podniku a jako vstup vchází do produkce jiného podniku
Měna Peněžní soustava určitého státu
Mikroekonomie Ekonomická teorie, která se zabývá chováním jednotlivých subjektů
Minimální mzda Nejnižší zákonem stanovená peněžní částka, která přísluší pracovníkovi za vykonanou práci
Minimální povinné rezervy je částka, kterou musí obchodní banky složit u centrální banky. Jsou stanoveny zákonem jako procento z depozit Míra inflace
Makroekonomický ukazatel. Udává vzestup celkové cenové hladiny v procentech. Měří se za rok, čtvrtletí, měsíc, ale i kratší dobu
Míra nezaměstnanosti Procento, které vyjadřuje podíl nezaměstnaných na celkovém počtu pracovních sil.
Monetární politika Peněžní neboli měnová politika. Provádí ji centrální banka prostřednictvím ovlivňování množství peněz v ekonomice.
Monopol Tržní struktura, kde na trhu existuje jediný výrobce, který plně ovládá dané odvětví. Monopol stanoví cenu a množství zboží, které dodává na trh
Monopolistická konkurence Tržní struktura, kdy existuje mnoho prodávajících, kteří nabízejí výrobky a služby, jež jsou blízkými substituty, ale ne dokonalými. Vstup a opuštění odvětví jsou pro firmy volné
Mzda Odměna za práci
N
Nabídka Nabízené množství výrobků a služeb na trhu, které jsou prodávající ochotni prodat. Je závislé na cenách
Náklady Vyjadřují v penězích hodnotu všech vstupů
Národní důchod Makroekonomický ukazatel. Vypočítá se jako HNP zmenšený o obnovovací investice a nepřímé daně
Nekalá soutěž Konkurenční činnost v podnikání, která odporuje poctivým zvyklostem. Jde o jakékoliv jednání, které může způsobit záměnu výrobku nebo služby či firmy, nebo o falešné údaje poškozující pověst některé firmy nebo výrobku. Za nekalou soutěž se považuje napodobování cizích výrobků, obalů, podplácení apod.
Nezaměstnanost Makroekonomický ukazatel. Existence skupiny práceschopného obyvatelstva, která nemá práci
Nominální hodnota Jmenovitá hodnota veličiny. Cena dokumentu na něm vyznačená
Nominální mzda Skutečná mzda. Vyplacená odměna za práci. Kupní sílu nominální mzdy snižuje inflace.
O
Obchodní společnost Sdružení dvou nebo více podnikatelů k provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem.
Obchodní jméno Název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti
Obchodní rejstřík Veřejný seznam podnikatelských subjektů. Zapisují se do něho zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů, např. obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, právní forma ad.
Obchodní zákoník Zákon, který upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy i ostatní vztahy související s podnikáním
Obrat suma prodejů za určité období
Odpis peněžní vyjádření opotřebení investičního majetku za určité období. Jsou zdrojem financování. Vyjadřují snížení hodnoty investičního majetku.
Opce Zvláštní druh burzovních obchodů. Jde o nákup práva koupit nebo prodat předmět obchodu v určitém termínu za předem dohodnutou cenu
Otevřená ekonomika Ekonomika zapojená do mezinárodních ekonomických vztahů, tj. do mezinárodního obchodu
P
Pasivum Závazek, který má ekonomický subjekt uhradit. Porovnání aktiv a pasiv se provádí ve formě rozvahy
Peníze Cokoliv, co slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny nebo placení
Platební bilance Souhrn všech peněžních transakcí dané země ve styku se zahraničím za určité období (zpravidla 1 rok). Má 3 základní části: běžný účet, kapitálový účet a finanční účet
Platební karta Produkt bezhotovostního platebního styku určený k výběru peněz v bankomatech a k úhradě zakoupeného zboží
Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
Pohledávka Právo jedné osoby na plnění určitého závazku druhou osobou (dlužníkem).
Pojištění Přenesení rizika, které hrozí jednotlivým subjektům (podniku, občanům, podnikatelům) v důsledku působení určitých nahodilých událostí na specializovanou instituci - pojišťovnu
Pokladniční poukázka Krátkodobý cenný papír vydávaný státem nebo institucemi veřejné správy k pokrytí přechodného nedostatku peněz
Poplatník Fyzická nebo právnická osoba, která podléhá daním podle příslušných předpisů. Jde o osobu, která hradí příslušnou daň ze svých prostředků
Poptávka Množství statků a služeb, které si kupující při daných cenách chtějí koupit. Vývoj poptávky závisí především na ceně zboží.
Primární sektor Soubor odvětví v hospodářství vyrábějících základní suroviny pro další zpracování a potraviny pro obyvatelstvo. Nazývá se též zemědělství
Produkt Výsledek výroby. Může mít formu výrobku nebo služby
Produktivita práce Vyjadřuje účinnost lidské práce. Mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času
Prokura Téměř neomezená plná moc. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku
Prokurista Zmocněnec, jemuž byla udělena prokura
Přebytek Kladný zůstatek. Představuje nerovnováhu v bilanci pozitivního charakteru. Vzniká tehdy, jsou-li příjmy vyšší než výdaje nebo zdroje vyšší než potřeby. Opakem je schodek
Příjmy Zvýšení majetku podniku v určitém období. Nejčastěji jde o přírůstek peněz.
R
Rabat Sleva z kupní ceny poskytnutá zákazníkovi
Reálná hodnota Hodnota ukazatele vyjádřeného v peněžních jednotkách snížená o míru inflace. Vypočítá se jako podíl nominální hodnoty a míry inflace
Reálná mzda Nominální mzda snížená o míru inflace. Vyjadřuje kupní sílu mzdy, tj. množství zboží, které lze nakoupit za nominální mzdu
Rentabilita Výnosnost, ziskovost. Ukazatel hospodaření podniku
Rovnovážná cena Cena zboží, při které je dílčí trh v rovnováze
Rovnovážné množství Množství zboží, při kterém je dílčí trh v rovnováze
Rovnovážný bod Průsečík poptávkové křivky a nabídkové křivky na trhu
Rubopis Způsob písemného převodu cenného papíru, který se vyznačuje zpravidla na rubu tohoto papíru. Tímto písemným projevem majitele cenného papíru se převádějí práva tohoto cenného papíru na jinou, uvedenou osobu.
Ručení Jedna z forem zajištění úvěrového obchodu. Do vztahu věřitele a dlužníka vstupuje další osoba - ručitel, která se písemně zaváže, že v případě nesplnění závazku dlužníkem splní tento závazek za něj
S
Schodek Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)
Skonto Sleva, kterou poskytuje dodavatel při okamžitém placení nebo placení předem
Směnka Cenný papír. Poskytuje majiteli směnky právo vyžadovat zaplacení stanovené peněžní částky ve stanoveném čase a zavazuje dlužníka zaplatit.
Solventnost Platební schopnost. Je součástí finanční charakteristiky podniku
Společenská smlouva Písemná dohoda mezi dvěma či více společníky při zakládání obchodní společnosti
Spotřební koš Suma výdajů za statky a služby, kterou vynaloží za určité období průměrná domácnost
Substituty Takové výrobky, které jsou díky svým podobným vlastnostem schopny uspokojit tutéž potřebu
Šek Cenný papír. Je to písemný příkaz výstavce šeku peněžnímu ústavu zaplatit osobě uvedené na šeku určitou peněžní částku.
T
Termínovaný vklad Vklad na pevnou předem stanovenou částku s předem stanovenou dobou trvání. Za předčasné ukončení vkladu si peněžní instituce účtuje sankční poplatek
Transfer Jednostranná platba. Jedná se o různé podpory, např. podpory v nezaměstnanosti, sociální podpory, důchody apod.
Tržba Celkový příjem firmy z prodeje výrobků a poskytnutých služeb
Tržní rovnováha Situace na trhu, kdy jsou kupující ochotní nakoupit a prodávající nabídnout stejné množství zboží za cenu přijatelnou pro obě strany (rovnovážná cena)
U
Úrok Částka, kterou dlužník platí věřiteli za poskytnutí úvěru
Úvěr Půjčka Úvěrová karta Kreditní karta. Umožňuje svému majiteli nákupy výrobků a služeb na úvěr
Uzavřená ekonomika Ekonomika izolovaná od ostatního světa. Ekonomika, která není zapojená do mezinárodních ekonomických vztahů
V
Valuta Zahraniční peníze v hotovosti ve formě papírových peněz nebo mincí
Variabilní náklady Jsou druhem nákladů, které se mění s objemem výroby. Pokud roste produkce podniku, tato část nákladů se také zvyšuje
Výrobní faktory Výrobní vstupy. Ekonomická teorie uvažuje 3 základní výrobní faktory: práce, půda, kapitál
Výnosy Peněžní vyjádření provedených výkonů (výrobků, prací a služeb) v podniku
Vývoz Prodej výrobků a služeb do zahraničí
Z
Závazek Vyjadřuje povinnost firmy uhradit dlužnou částku věřiteli
Zboží Výrobky a služby vyrobené pro trh
Zisk Důchod podnikatele plynoucí z provozování podniku. Zjišťuje se jako rozdíl mezi výnosy a náklady
Ztráta Rozdíl mezi celkovým příjmem a náklady firmy, kdy převažují náklady
Životní minimum Částka stanovená vládou jako součet nezbytných výdajů jednotlivce na osobní potřeby a nákladů na domácnost. Je závislá na počtu členů v rodině
“Jediná věc, větší než sílá lidské mysli, je odvaha lidského srdce.”

- John Forbes NASH -

Copyright © 2017
Všechna práva jsou vyhrazená.